Thông báo: Kết luận của chủ tịch UBND Huyện - Phan Văn Cường tại Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2017