Tăng cường trách nhiệm phòng cháy chữa cháy, của người đứng đầu địa phương, cơ sở trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn,cứu hộ

Tăng cường trách nhiệm phòng cháy chữa cháy, của người đứng đầu địa phương, cơ sở trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn,cứu hộ